අයදුම්පත >>
 
අප හා සම්බන්ධවීමට
“සව්සිරිපාය”
123, විජේරාම මාවත,
කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන අංකය :
 94 11 2699801 (ඝෘජු)
ෆැක්ස් : 94 11 2699738
ඊමේල්: cida@sltnet . lk
 
English   /   Sinhala
 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
 
දේශීය කොන්ත්‍රාත් කර්මාන්තය හා ඊට අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, වෘත්තිකයින්, ශ්‍රම බලකාය ආදී අංශයන්හි සංවර්ධනය පෙරදැරිව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා ඇත. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රමුඛ අංගයක් ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය තුළ ස්ථාපිත වී ඇත.
 
අපගේ දැක්ම
“විශ්වාසනීය හා ගෝලීය තරඟ කාරිත්වයටකට සුදුසු ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිකිරීම”
 
අපගේ මෙහෙවර
"රෙගුලාසි පැනවීම සහ පහසුකම් සැපයීම හරහා ක්‍රියාශීලී වෘත්තිමය හා විශ්වාසනීය වටිනාකම් එකතු වූ සේවාවක් තහවුරු කිරීම, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සම්පත් සංවර්ධනය සහ ගුණාත්මක සම්මතයන් ඉහළ දැමීම තුළින් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන්ට මුහුණ දිය හැකි ස්ථිර සාර ජාතික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම"
 
 
 
 
 
 
CIDA  පුවත්
 
අයදුම්පත්‍ර හා ආකෘති මෙහිදී ලබාගත හැක:
 
පුරප්පාඩු - ව්‍යාපෘති සහකාර
වැඩි විස්තර සිංහල >>
 
පුරප්පාඩු - උපදේශක තනතුර
වැඩි විස්තර සිංහල >>
 
පුරප්පාඩු - දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
වැඩි විස්තර සිංහල >>
වැඩි විස්තර ඉංග්‍රීසි >>
 
පුරප්පාඩු - අධ්‍යක්ෂ ( මානව සම්පත් හා පරිපාලන )
වැඩි විස්තර සිංහල >>
වැඩි විස්තර ඉංග්‍රීසි >>
 
ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ තාක්ෂණ ශිල්පී NVQ IV පාඨමාලාව සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම
පුවත්පත් දැන්වීම >>
 
සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019
වැඩි විස්තර සිංහල >>
වැඩි විස්තර ඉංග්‍රීසි >>
 
නිපුණ ඉදිකිරීම් ශ්‍රමිකයින් ලියාපදිංචි කිරීම
ආකෘති පත්‍රය 1 >>
ආකෘති පත්‍රය 2 >>
 
හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් වැඩ - පුවත්පත් දැන්වීම
English >>  Sinhala >>  Tamil >>
 
භූමි අලංකමණය පිළිබද කෙටිකාලීන පාඨමාලාව
වැඩි විස්තර >>
 
ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සදහා උපකොන්ත්‍රාත්කරණය හා ගෙවීම් පිළිබද එක් දින සම්මන්ත්‍රණය
වැඩි විස්තර >>
 
CIDA, කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචි අයදුම්පත්‍රය (අයදුම්පත් සඳහා වන ගාස්තුව අයදුම්පත භාරදීමේදී අයකරගනු ලැබේ.)

ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්
සිංහල (සියලුම ශ්‍රේණි) >>
ඉංග්‍රීසි (සියලුම ශ්‍රේණි) >>
සිංහල C7 සිට C9 (විශේෂිත) >>
ඉංග්‍රීසි C7 සිට C9 (විශේෂිත) >>
 
විශේෂඥ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්
ඉංග්‍රීසි >>
 
C6 සිට C9 කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සදහා අත්පත්‍රිකා
සිංහල >>
ඉංග්‍රීසි >>
දෙමළ >>
 
නව පෙර ලියාපදිංචිය - දේපල සංවර්ධක සහ අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන්
දේපල සංවර්ධක >>
අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන් >>
අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරුවන් සඳහා ඇමුණුම>>
 
 
 
 
  Construction Industry Development Act No - 33 of 2014  
 
© CIDA 2009. All Rights Reserved. Solution by Sri Lanka Telecom (Services) Ltd.